top of page
LOGO ZOO poprawione niebieskie .png

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

POLSKI ZWIĄZEK ZOOPSYCHOLOGÓW

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKI ZWIĄZEK ZOOPSYCHOLOGÓW

 

i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 2. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

 

II. Cele i środki działania

§ 5

Cele działania Stowarzyszenia:

  1. Rozpowszechnianie wiedzy, opartej na najnowsze osiągnięcia naukowe.

  2. Propagowanie wysokich standardów pracy i usług jego członków.

  3. Działalność edukacyjna.

  4. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków.

  5. Przestrzeganie etyki zawodowej i popularyzowanie dobrych praktyk.

  6. Integracja środowiska zoopsychologów.

  7. Współpraca z innymi podmiotami, działającymi na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt a także z organami administracji samorządowych z głosem doradczym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie kampanii edukacyjnych w mediach społecznościowych.

 2. Uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych.

 3. Organizowanie spotkań i dyskusji w środowisku zoopsychologów, w celu wymiany doświadczeń.

 4. Wyrażanie opinii w sprawach związanych z zawodem, dobrostanem zwierząt, na wniosek organów administracji lub z własnej inicjatywy.

 

III. Członkostwo

§ 7

1. Stowarzyszenie posiada członków:

 

 • zwyczajnych,

 

 • honorowych.

 

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

 • posiada ukończone studia podyplomowe: „Zoopsychologia – problemy behawioru psów”, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 • zostanie wprowadzona przez dwóch członków,

  złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 • udziału w zebraniach, spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 • korzystania z porad i opinii innych członków Stowarzyszenia,

 • korzystania z logotypu Stowarzyszenia,

 • umieszczenia swojego nazwiska na liście członków Stowarzyszenia strony www.

 1. Członek ma obowiązek:

  - godnie reprezentować Stowarzyszenie,

  - brać udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

  - uczestniczyć w zebraniach i podejmowaniu uchwał,

  - regularnie opłacać składki.

   

 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zgromadzenie Członków.

 3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji
  o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,

b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 1. c) niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

  d) utraty praw publicznych,

 • e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:

 • rażących naruszeń etyki zawodowej bądź dobrostanu zwierząt w pracy i poza nią

 • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

  f) śmierci członka,

7. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków.

8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój dziedziny związanej z kynologią.

 • Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 • Członkowie honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, mogą jednak służyć głosem doradczym.

 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 8

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Zebranie może decydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 9

 1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

 1. wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,

 2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

 3. przyjmowanie nowych członków

 4. kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

 5. wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,

 6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 7. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 10

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie Przedstawiciela oraz wykluczenie członka ze Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 2. Jeśli nie będzie możliwości zorganizowania spotkania w celu podjęcia uchwał, będą one orzekane w trybie obiegowym, czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia,

  z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i odpowiednio dokumentowane.

§ 11

Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 1 rok.

 

§ 13

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez składanie podpisów,

 3. zwoływanie Zgromadzenia Członków.

§ 14

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,

 3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 15

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 16

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

 2. Podejmowanie przez Przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków oraz udzielenia pełnomocnictwa.

 3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 17

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

bottom of page